digital doae

doae farmbook application

doae smartcheck application

DOAE Application

DOAE Farmbook

นวัตกรรมสำหรับเกษตรกรในยุค 4.0 ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรให้สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเองได้ ณ ที่แปลงเพาะปลูก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

DOAE Smartcheck

แอปพลิเคชันที่ใช้ในการแจ้งข่าวสารสู่เกษตรกรผ่าน smart phone อาทิ ข้อมูลเตือนภัยและการประกาศภัยด้านการเกษตรต่างๆ ข้อมูลภาวะการตลาดสินค้าที่เกษตรกรแต่ละคนปลูกหรือสนใจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

เกษตรเช็คอิน

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ 50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์


รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ได้กรุณาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน DOAE FARMBOOK และ DOAE SMARTCHECK กับสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM1386 ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
แนะนำแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook สำหรับเกษตรกรชาวไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเองได้ ณ ที่แปลงเพาะปลูก


เข้าสู่ยุค 4.0 แล้ว มาดูกันว่า Application Smartcheck ของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับทุกคนไม่เฉพาะแค่เกษตรกร สามารถทำอะไรได้บ้างดาวโหลดได้ที่ Play Store : https://play.google.com/store/apps/details…

หนึ่งในนวัตกรรมสำหรับเกษตรกรในยุค 4.0 ที่กรมส่งเสริมการเกษตร นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรให้สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเองได้ ผ่าน Mobile Application DOAE Farmbook

DOAE Smartcheck เป็นแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำขึ้น เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามข่าวสารทางการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว รู้ลึก รู้จริง


ลงพื้นที่สอนแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ณ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้ความรู้และแนะนำการใช้แอปพลิเคชันเกษตรกรดิจิทัลเพื่อแจ้งปลูกได้ด้วยตัวเองจากที่บ้าน

1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start