“รู้รายแปลง” แอปพลิเคชันที่มีความเฉพาะ

 

  1. แจ้งข่าวสารด้านการเกษตร อาทิ ข้อมูลเตือนภัย การประกาศภัย การระบาดศัตรูพืช ภาวะการผลิตสินค้าการเกษตร มากกว่า 400 ชนิด

  2. แนะนำพืชที่มีความเหมาะสมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ตามแปลงกิจกรรมการเกษตร

  3. แนะนำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ (ศพก.) แปลงใหญ่ พิกัดหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร

ติดตั้งแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ ที่ Google Play Store