All Application

DOAE Farmbook Application

นวัตกรรมสำหรับเกษตรกรในยุค 4.0 ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ให้สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเองได้ ณ ที่แปลงเพาะปลูก

 

 

DOAE Smart Check Application

แอปพลิเคชันที่ใช้ในการแจ้งข่าวสารสู่เกษตรกรผ่าน smart phone อาทิ ข้อมูลเตือนภัยและการประกาศภัยด้านการเกษตรต่างๆ ข้อมูลภาวะการตลาดสินค้าที่เกษตรกรแต่ละคนปลูกหรือสนใจ (Personalized Services)